oficiální informační portál města
REZERVUJTE SI SVŮJ POBYT A OBJEVTE KRÁSU FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ

Obchodní podmínky pro poskytování služby Portálu  

účinnost od: 10.12.2012 

 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ Informačního portálu 

 

 Podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele. 

 Výklad pojmů 

 Poskytovatel 

 Právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje službu informační společnosti. 

 Uživatel 

 Fyzická nebo právnická osoba, která užívá služby poskytované poskytovatelem. 

 Služby 

 Jsou poskytovatelem uživateli poskytovány buď bezúplatně (základní služby) či za úplatu (placené služby) v závislosti na typu zaplacených služeb a typu uživatele. 

 Obsah služby 

 Užitečné, aktuální a průběžně aktualizované materiály informačního a reklamního charakteru. 

 Materiály 

 Jako materiály jsou souhrnně označovány všechny články, příklady, šablony, pomůcky, přehledy, aktuality a další odborné informace z dané lokality. 

 Zjednodušená registrace 

 Představuje povinné vyplnění pouze těchto položek: · e-mail · uživatelské jméno · heslo Tato registrace je bezplatná. Registrace umožňuje samotné vkládání obsahu materiálů a vstupu na portál do sekce administrace. 

 Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za službu. 

 Práva a povinnosti uživatele 

 1. Uživatel je povinen se seznámit s podmínkami a obsahem služby/portálu před započetím užívání služby/portálu. 

 2. Služby/portál může užívat pouze uživatel, který při jejich užívání dodržuje tyto podmínky a právní předpisy. 

 3. Uživatel se zavazuje uvést v žádosti o registraci pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů poskytnutých v žádosti; v případě neoznámení těchto změn jsou rozhodné údaje uvedené v žádosti a uživatel odpovídá za případně vzniklou škodu. 

 4. Uživatel (fyzická osoba) souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů poskytovatelem jako správcem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou, pro případ, že takové údaje uživatel buď vyplnil, nebo je poskytovatel získal na základě žádosti, či v rámci přístupu uživatele ke službě (např. akce KDP ČR či akce VOXu). Uživatel odesláním žádosti či započetím užívání služby potvrzuje, že všechny údaje jím vyplněné, včetně údajů osobních, jsou-li poskytovány, jsou pravdivé a přesné a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uděleného souhlasu, zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že jako subjekt osobních údajů má přístup k těmto údajům a že je oprávněn kdykoli takový souhlas odvolat písemným oznámením na adrese poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené právními předpisy). Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů v zákonném rozsahu třetí osobu. 

 5. Uživatel plně odpovídá za obsah uživatele (zejména příspěvky uživatele), jím ukládaný v rámci užití služby. 

 6. Obsah uživatele (zejména příspěvky uživatele), ukládaný uživatelem v rámci užití služby, musí být věcný, pravdivý, nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, občanským zákoníkem či obchodním zákoníkem, či dobrými mravy (tzn. nesmí se jednat např. o vulgární slova), nesmí zmiňovat či odvolávat se na konkurenční produkty, ani zasahovat do práv poskytovatele či třetích osob. 

 7. Uživatel portálu si je vědom toho, že obsah portálu je průběžně upravován podle úvahy poskytovatele, který může kdykoli bez předchozího upozornění nebo souhlasu uživatele měnit či odstraňovat jakoukoli část obsahu či přestat zcela provozovat portál; uživatel tak může pozbýt trvale či dočasně přístup jak k obsahu poskytovatele a třetích osob, tak i k obsahu uživatele.

 8. Uživatel okamžikem umístění obsahu (příspěvku) na portálu v rámci komentáře či diskuse poskytuje poskytovateli oprávnění k jeho užití; bude-li obsah uživatele (příspěvek) autorským dílem či jiným předmětem ochrany právy duševního vlastnictví, sjednávají strany, že uživatel poskytuje poskytovateli nevýhradní bezúplatnou opravňující licenci k užití takového obsahu (příspěvku) všemi způsoby v neomezeném rozsahu na dobu trvání majetkových práv autorských, resp. dobu ochrany, v původní i přetvořené podobě (zpracované, upravené či jinak změněné, ve spojení či v souboru s jinými díly či prvky) s právem poskytovat podlicence či postupovat licenci třetím osobám. Uživatel tak souhlasí se zpracováním, úpravami či jinými změnami obsahu (příspěvku), se spojením či zařazením obsahu (příspěvku) do souboru s jinými díly či prvky. 

 9. Porušení těchto podmínek uživatelem opravňuje poskytovatele k odstranění obsahu uživatele, k okamžitému přerušení nebo zastavení poskytování služby a k zablokování přístupu uživatele ke službě. Pokud bude přístup zablokován, končí tím automaticky účinnost smlouvy, v případě registrovaného uživatele i jeho registrace. 

 10. Uživatel je po dobu poskytování služby poskytovatelem oprávněn užívat službu, a tak i předměty ochrany právy duševního vlastnictví, jako jsou zejména autorská díla zpřístupněná poskytovatelem v rámci služby, pouze pro vlastní/osobní potřebu. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude nad rámec vlastní potřeby rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti ani jinak užívat jakýkoli obsah poskytovatele či třetích osob. 

 11. Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel je povinen zabezpečit své identifikační a registrační údaje (včetně hesel) pro přístup ke službě před zneužitím, zejména je nesdělit třetí osobě. 

 12. Uživatel se zavazuje, že nebude portál ani službu měnit, blokovat či jinak narušovat, přetěžovat či poškozovat její dobré jméno nebo dobré jméno poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude ohrožovat či narušovat provoz portálu, ohrožovat, narušovat, obcházet či prolamovat zabezpečení portálu a poskytovatelem použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích (popř. jejich přihlašovací jména či hesla). 

 13. Uživatel je dále povinen oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu veškeré závady poskytování služby podle těchto podmínek a neprodleně ohlásit poskytovateli všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby poskytovatelem. 

 14. Uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude na jeho e-mailovou adresu uvedenou v žádosti zasílat informace o poskytování služby, či dalších služeb, jakož i zasílat obchodní sdělení podle ustanovení § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím zákaznického oddělení poskytovatele na kontaktech uvedených na stránkách poskytovatele. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se žádosti či služby. 

  Práva a povinnosti poskytovatele 

 1. Poskytovatel poskytuje uživateli možnost bezúplatně či za úplatu užívat služby poskytované na portálu. 

 2. Poskytovatel zásadně neodpovídá za obsah uživatele, ale s ohledem na své zákonné povinnosti stanovené zejména v ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn obsah portálu (zejména diskuse a adresáře) monitorovat a jakékoli příspěvky či informace (zejména porušující podmínky, právní předpisy či dobré mravy) odstranit. 

 3. Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do portálu, včetně změny poskytování služby a těchto podmínek, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu. 

 4. Poskytovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby z jakýchkoli důvodů (např. nutné správy, údržby, opravy) i bez důvodu, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu. Poskytovatel tak má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby, odstranit obsah uživatele a zablokovat přístup uživatele ke službě zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných těmito podmínkami nebo právními předpisy. 

 5. Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat na portále reklamu, a to i kontextově cílenou. 

 Doba čerpání služby 

 1. Základní služby (bezúplatné) jsou časově neomezené – po dobu existence portálu. 

 2. Placené služby jsou omezeny dobou předplacené správy a zvoleného manipulačního poplatku. Prodloužením ceny za službu portálu, se prodlužuje na další předplacené období. 

 3. Smluvní vztah zaniká v případech stanovených v těchto podmínkách zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných těmito podmínkami nebo právními předpisy. Poskytovatel je v těchto případech oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností a uživatel ztrácí nárok na vrácení již zaplacené ceny, resp. poskytovatel neztrácí nárok na zaplacení ceny za službu za celé fakturační období. 

 4. Výpověď smlouvy ze strany poskytovatele je učiněna okamžikem, kdy poskytovatel v souladu s podmínkami zastaví uživateli poskytování služby a zablokuje přístup uživatele ke službě; tím končí registrace uživatele i smlouva. Ze strany uživatele je výpověď smlouvy či odstoupení od smlouvy v případě uživatele-spotřebitele učiněna doručením oznámení o odstoupení od smlouvy do konce čtrnáctidenní lhůty poskytovateli na adresu poskytovatele s uvedením čísla faktury; smlouva zaniká okamžikem, kdy uživatel projeví vůli k jejímu ukončení a jeho projev vůle je doručen poskytovateli. 

 5. Zrušením smlouvy zanikají veškerá oprávnění uživatele k užívání služby. 

 Odpovědnost za vady a škodu 

 1. Poskytovatel výslovně upozorňuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že: 

 a) informace byly k okamžiku zveřejnění vypracovány podle nejlepšího vědomí, jsou však z důvodu nejednotných výsledků výzkumu, jurisdikce a správy bez záruky 

 b) informace zpřístupňované poskytovatelem na portálu nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou, ani návrhem na uzavření smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak či nevyplývá-li z podmínek 

 c) poskytovatel podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů zásadně neodpovídá za obsah uživatele

 d) poskytovatel neodpovídá a neposkytuje uživateli žádnou záruku za nepřetržité či bezvadné fungování portálu včetně odkazů na jiné internetové stránky, za nepřetržité či bezvadné poskytování služeb, jejich dostupnost, ani rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro uživatelem zamýšlený účel

 e) poskytovatel neprovádí zálohy dat uživatele umístěných na portálu,

 f) v případě komunikace prostřednictvím e-mailu nejsou informace obsažené ve zprávě zabezpečeny (zakódovány). 

 2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá službu na vlastní odpovědnost a riziko a že nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků na dálku potřebných k užití služeb uživatelem. 

 3. Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá především za vady služby, ani za ztráty dat uživatele či jiné škody nebo jiné újmy, přímo či nepřímo způsobené zejména nesprávným výběrem služby uživatelem, nesprávným využitím výsledků získaných pomocí služby, porušením závazků uživatele vyplývajících z podmínek, např. zásahem do portálu nebo služby ze strany uživatele, nedodržením pokynů poskytovatele (zejména nesprávným užitím či zneužitím portálu nebo služby), vadou či selháním pracovní stanice užívané uživatelem, nebo jiného hardwaru či softwaru uživatele, nesprávností, neúplností či neaktuálnosti informací zpřístupněných na portálu, ztrátou či užíváním dat, přerušením, omezením nebo zastavením poskytování služby uživateli včetně odstranění jeho obsahu (zejména příspěvků) podle podmínek, v případě zásahu třetích osob či okolnostmi vylučujícími odpovědnost včetně vyšší moci, v případě nemožnosti uživatele připojit se k portálu, v případě poruchy na zařízení třetích osob nebo způsobené jinou neodvratitelnou událostí nemající původ v poskytování služby či jinými příčinami, které nevyplývají z poskytování služby samé poskytovatelem ani nejsou poskytovatelem zaviněny. Odpovědnost za škodu ze strany poskytovatele při poskytování služby podle těchto podmínek není tedy v případech dále uvedených dána a poskytovatel nehradí žádné škody. 

 4. V případech přerušení nebo omezení poskytování služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování služby. Uživateli nenáleží právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu.

 Poskytovatel si vyhrazuje právo za změnu PODMÍNEK PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍHO PORTÁLU. Změna bude vždy avizována formou aktuality na portálu. 

 Den účinnosti: 10. 12. 2012 

 Tyto podmínky nabývají platnosti i dnem účinnosti a jsou účinné pro všechny uživatele již využívající služby informačního portálu i před tímto datem.